Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

58/2021 Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων σε καταστήματα και επιχειρήσεις του Δήμου Σερίφου. 59/2021 Λήψη απόφασης για την υδροδότηση ακινήτων εκτός οικισμού Δήμου Σερίφου. 61/2021 Λήψη απόφασης για χορήγηση αδειών παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής 2021. 62/2021 Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κυρίου Τζάννη Αλεξάνδρου. 63/2021 Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κυρίου Μποφίλιου

55/2021 Έγκριση ή μη της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021. 56/2021 Έγκριση ή μη της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021. 57/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπεύθυνου υδροστομίων- υδατοδεξαμενών του δήμου Σερίφου.

51/2021 Α) Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη των όρων της υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 199192 απόφασης. Β) Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθμόν 02/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερίφου. 52/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Σχεδίου Αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Σερίφου με κωδική

43/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 44/2021Σχετικά με το αίτημα του Studio Bauhaus. 45/2021 Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και καταλύματα. 46/2021 Λήψη απόφασης για την επικύρωση ή μη του πρακτικού οριστικής καταστροφής (Ανακύκλωσης) άχρηστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών του