Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

04/22 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 05/22 Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κυρίου Λούκου Χρήστου. 06/22 Λήψη απόφασης για τη σύναψη ή μη, σύμβασης με το «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε». 07/22 Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κυρίου Καρατζίκου Ιωάννη. 08/22 Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής

121/2021 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022. 122/2021 Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους. 123/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Σερίφου. 124/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής καταστροφής οχημάτων Δήμου Σερίφου. 125/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συντήρησης οχημάτων Δήμου Σερίφου. 126/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής επίβλεψης

130/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022. 131/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης( Στοχοθεσίας) του Δήμου Σερίφου για το οικονομικό έτους 2022.

107/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α’ Τριμήνου 2021 108/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Β’ Τριμήνου 2021 109/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2021 110/2021 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Απλής Χρήσης Αιγιαλού» για το οικονομικό έτος 2022 111/2021 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των «Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων» για

93/2021 Λήψη απόφασης για την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης (εισιτήρια πλοίου) του κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ. 94/2021 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών. 95/2021 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου 96/2021 Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής προσωρινής

86/2021 Έγκριση ή μη της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021. 87/2021 Έγκριση ή μη της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021. 88/2021 Λήψη απόφασης σχετικά με τα αιτήματα σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου. 89/2021 Ενημέρωση σχετικά με τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου για την υπόθεση διάνοιξης δημοτικής οδού. 90/2021 Λήψη απόφασης