Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Uncategorized

25/2021 Σχετικά με αίτημα κατοίκων-ιδιοκτητών θέσης Πλάκας Αγ. Γεωργίου Ράμμου Σερίφου για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση της παλαιάς δημοτικής οδού προς βελτίωση της πρόσβασής τους 26/2021 Σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2020. 27/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2020. 28/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης οικονομικού έτους

231/2020 Ορισμός νομικού συμβούλου για τη σύνταξη των απόψεων του Δήμου Σερίφου, σχετικά με την από 27/11/2020 προσφυγή της κυρίας Λάσπα Αικατερίνης, κατά της υπ’ αριθμόν 195/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου. (496,00€ με το ΦΠΑ, ΚΑ: 00.6111)   232/2020 Ορισμός υπολόγου για την προμήθεια προπληρωμένων φακέλων με παράθυρο από τα ΕΛ.ΤΑ. (2.500,00€

171/2020 Αποδοχή ή μη, της παραίτησης του κυρίου Πελοποννήσιου Εμμανουήλ από μέλος της « Επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως φορολογικών διαφορών Δήμου Σερίφου» και ορισμός νέου μέλους σε περίπτωση αποδοχής αυτής.

156/2020 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020. 157/2020 Ορισμός δικηγόρου για την προσφυγή της εταιρείας « Ευάγγελος Μαλτέζος και Σια Ε.Ε. « κατά του Δήμου Σερίφου. (Κ.Α. 00.6111) 158/2020 Αποδοχή δωρεάς της κυρίας Χριστοπούλου Μαργαρίτας προς το Δήμο Σερίφου. 159/2020 Επικύρωση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας ( Στάδιο ανάδειξής προσωρινού αναδόχου) του ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων

142/2020 Αποδοχή επιχορήγησης και όρων σύμβασης μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των ΟΤΑ(Έγκριση ένταξης μελετών Δήμου Σερίφου) 143/2020 “9η αναμόρφωση οικ. Έτους 2020”   144/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για επισκευή αντλίας λυμάτων caprapi 1.155,04€ 145/2020  Εξειδίκευση δαπάνης για επισκευή αντλίας λυμάτων ΠΑΠΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ 1.830,24€ 146/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και εξειδίκευση δαπάνης για προμήθεια υλικών πυρόσβεσης 745,00€ 147/2020 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου 148/2020 Έγκριση

131/2020  Εξειδίκευση δαπάνης για προμήθεια 20 απολυμαντικών σταθμών και 40 ανταλλακτικών για σχολικές μονάδες Δήμου Σερίφου. (1.300,00€) ΚΑ 15.6635.02   132/2020  Εξειδίκευση δαπάνης για τηλεοπτική προβολή στην ΕΡΤ, για την ανάδειξη της Σερίφου ως τουριστικού προορισμού (1.488,00€). ΚΑ 00.6433   133/2020 8ηαναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.   134/2020 Αποδοχή χρηματοδότησης Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής ύψους