Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Uncategorized

13/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 19.616,50€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. 14/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 1.970,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των

121/2021 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022. 122/2021 Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους. 123/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Σερίφου. 124/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής καταστροφής οχημάτων Δήμου Σερίφου. 125/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συντήρησης οχημάτων Δήμου Σερίφου. 126/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής επίβλεψης

238/2021 Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2022. 239/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου για γνωμοδοτήσεις και απαντήσεις σε νομικές υποθέσεις του Δήμου Σερίφου 240/2021 Κάλυψη εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου Οικονομικών στο συνέδριο Μικρών Νησιών.

223/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α’ Τριμήνου 2021. 224/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Β’ Τριμήνου 2021. 225/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2021. 226/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής από την κυρία Κουζούπη Διαμάντω του Αντωνίου. 227/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ποσού ύψους 24.800,00€ για την «Εκπόνηση

107/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α’ Τριμήνου 2021 108/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Β’ Τριμήνου 2021 109/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2021 110/2021 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Απλής Χρήσης Αιγιαλού» για το οικονομικό έτος 2022 111/2021 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των «Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων» για

93/2021 Λήψη απόφασης για την κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης (εισιτήρια πλοίου) του κλιμακίου Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ. 94/2021 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών. 95/2021 Λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα σύνδεσης στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σερίφου 96/2021 Λήψη απόφασης για τη σύσταση επιτροπής προσωρινής

217/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της θεωρημένης μελέτης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με τίτλο « Αναβάθμιση Αύλειου Χώρου Γυμνασίου Δήμου Σερίφου» και έγκριση των τεχνικών όρων της. 218/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της θεωρημένης μελέτης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με τίτλο « Αναβάθμιση Αύλειου Χώρου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερίφου»