Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

13/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 19.616,50€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. 14/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 1.970,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των

11/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της θεωρημένης μελέτης από Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με τίτλο « Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σερίφου και έγκριση των τεχνικών της όρων. 12/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των θεωρημένων μελετών των τεσσάρων (4) υποέργων για την δράση με τίτλο « Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου

1/2022 Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερίφου. 2/2022 Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών Δήμου Σερίφου για το έτος 2022. 3/2022 Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Σερίφου για το έτος 2022. 4/2022 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρονικής παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για τη δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο Σερίφου». 5/2022 Ορισμός δικηγόρου για

241 Έγκριση ή μη της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 242/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ποσού ύψους 105.600,00€ για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Σερίφου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». 243/2021 Λήψη

238/2021 Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2022. 239/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου για γνωμοδοτήσεις και απαντήσεις σε νομικές υποθέσεις του Δήμου Σερίφου 240/2021 Κάλυψη εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου Οικονομικών στο συνέδριο Μικρών Νησιών.

223/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α’ Τριμήνου 2021. 224/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Β’ Τριμήνου 2021. 225/2021 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2021. 226/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλής από την κυρία Κουζούπη Διαμάντω του Αντωνίου. 227/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ποσού ύψους 24.800,00€ για την «Εκπόνηση

217/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της θεωρημένης μελέτης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με τίτλο « Αναβάθμιση Αύλειου Χώρου Γυμνασίου Δήμου Σερίφου» και έγκριση των τεχνικών όρων της. 218/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της θεωρημένης μελέτης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με τίτλο « Αναβάθμιση Αύλειου Χώρου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερίφου»

205/2021 Λήψη απόφασης για τη 2η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας (χορήγηση 2ης χρονικής παράτασης) του έργου με τίτλο «Επισκευή Γυμνασίου-Λυκείου Νήσου Σερίφου». 206/2021 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια σκάλας αλουμινίου (ΚΑ 70.6699.003) 215,00€. 207/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από την καρτέλα της κυρίας Βασιλείου Ισιδώρας. 208/2021 Λήψη απόφασης για την

198/2021 Επικύρωση 5ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021. 199/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα έως και το

197/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και του Υπολογισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών για τις «Μελέτες για την επέκταση, αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και κατασκευή ταχυδιϋλιστηρίου για την αξιοποίηση του νερού του φράγματος στη θέση Στενό του Δήμου Σερίφου», όπως συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε.