Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

232/2022 Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2023. 233/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση ρέματος Αυλόμωνα Δήμου Σερίφου». 34.489,64€ (ΚΑ 30.7411.003). 234/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παραδοτέων της υπηρεσίας με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Ωρίμανση του Έργου «Εξωτερικό Δίκτυο

217/2022 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α’ Τριμήνου 2022. 218/2022 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Β’ Τριμήνου 2022. 219/2022 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2022. 220/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Κοιμητηρίων» για το οικονομικό έτος 2023. 221/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Απλής Χρήσης Αιγιαλού» για το οικονομικό έτος 2023. 222/2022 Λήψη απόφασης για την

200/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Κανονισμού Καθαριότητας Χώρων Δήμου Σερίφου. 201/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παραδοτέων «Π.Β.1, Π.Β.2 Π.Β.3 Π.Β.4 Π.Β.5 Π.Β.6» της Β’ Φάσης «Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος-Αρχικοποίηση, Παραμετροποίηση στις Ανάγκες του Δήμου Σερίφου»της σύμβασης για το Υποέργο 4: «Προμήθεια Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων στο

177/2022 177/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Κανονισμού Παραχώρησης και Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σερίφου. 178/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Σερίφου. 179/2022 Ορισμός υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού ύψους 2.908,18€ για την προμήθεια εργαλείων (ΚΑ 25.6654.001). 180/2022 Ορισμός νομικού συμβούλου για σύνταξη εγγράφου

167/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή υλοποίησης της δράσης «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και την αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ», που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0  και αναμόρφωση του προϋπολογισμού

142/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παραδοτέων α) «Σχεδιασμός και Παραγωγή Ενημερωτικού-Διαφημιστικού Υλικού» β) «Π.Ε.1 Δράσεις Ψηφιακής Προβολής και Προώθησης» και γ) «Διοργάνωση Ημερίδας»  από τη My Company Projects Ο.Ε, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης» για την πράξη «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και

127/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμόν 195/2022 Απόφασης Δημάρχου για την επισκευή και αποκατάσταση της αποχέτευσης του κτιρίου της αστυνομίας 3.720,00€ (ΚΑ 30.6261). 128/2022 Επικύρωση 4ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2022. 129/2022 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 85,56€ από την καρτέλα του κυρίου Λιβάνιου Ιωάννη του Αντωνίου. 130/2022 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από

120/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη προμήθεια κλιματιστικών 1.396,00€ (ΚΑ 30.7331.002). 121/2022 Ορισμός υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.396,00€ για την προμήθεια κλιματιστικών (ΚΑ 30.7331.002) 122/2022 Ορισμός υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού 241,80€ για την προμήθεια αναμνηστικών πλακετών (ΚΑ 00.6434) 123/2022 Ορισμός νομικού συμβούλου για την έφεση κατά της