Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

127/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμόν 195/2022 Απόφασης Δημάρχου για την επισκευή και αποκατάσταση της αποχέτευσης του κτιρίου της αστυνομίας 3.720,00€ (ΚΑ 30.6261). 128/2022 Επικύρωση 4ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2022. 129/2022 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού 85,56€ από την καρτέλα του κυρίου Λιβάνιου Ιωάννη του Αντωνίου. 130/2022 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών από

120/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη προμήθεια κλιματιστικών 1.396,00€ (ΚΑ 30.7331.002). 121/2022 Ορισμός υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.396,00€ για την προμήθεια κλιματιστικών (ΚΑ 30.7331.002) 122/2022 Ορισμός υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού 241,80€ για την προμήθεια αναμνηστικών πλακετών (ΚΑ 00.6434) 123/2022 Ορισμός νομικού συμβούλου για την έφεση κατά της

110/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Σερίφου». 111/2022 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθμόν 75/2022 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου. 112/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 34.718,81€ για την κάλυψη

103/2022 Έγκριση ή μη της θεωρημένης μελέτης με τίτλο «Κατασκευή Μονάδος Αφαλάτωσης και Εξωτερικού Δικτύου Μεταφοράς Πόσιμου Νερού στο Δήμο Σερίφου» από την Αναπτυξιακή Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Φυλής. 104/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια ανταλλακτικού για αποφρακτικό μηχάνημα 1.250,00€ (ΚΑ 25.6662.012). 105/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη φιλοξενία

83/2022 Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Ελληνικής εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε) για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης με τίτλο «Αντικατάσταση Υφιστάμενου Δικτύου Ύδρευσης οικισμού Πλατύ Γυαλού Δήμου Σερίφου». 84/2022 Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Αναπτυξιακής Μονοπρόσωπης

57/2022 Έγκριση ή μη της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022. 58/2022 Αποδέσμευση υπολόγου για την σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού ύψους 3.462,61€ για την για την παραλλαγή-μετατόπιση στύλου και δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε πλησίον παλαιού ΙΚΑ (ΚΑ 25.6211). 59/2022Επικύρωση η μη, των τριών πρακτικών(Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», « Οικονομική Προσφορά», « Δικαιολογητικά Κατακύρωσης») για την

22/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της 1ης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2022. 23/2022 Αποδέσμευση υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής (ΠΡ1/2022) για την πληρωμή τελών ταξινόμησης οχημάτων του Δήμου Σερίφου (ΚΑ 70.6321). 24/2022 Ορισμός υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού ύψους 3.462,61€ για την παραλλαγή-μετατόπιση στύλου και δικτύου της ΔΕΗ

13/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 19.616,50€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. 14/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 1.970,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των

11/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή της θεωρημένης μελέτης από Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με τίτλο « Αναβάθμιση Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σερίφου και έγκριση των τεχνικών της όρων. 12/22 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των θεωρημένων μελετών των τεσσάρων (4) υποέργων για την δράση με τίτλο « Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου