Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022.

57/2022 Έγκριση ή μη της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.

5η-OE-1ο-Θ-2η-αναμορφωση

58/2022 Αποδέσμευση υπολόγου για την σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού ύψους 3.462,61€ για την για την παραλλαγή-μετατόπιση στύλου και δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε πλησίον παλαιού ΙΚΑ (ΚΑ 25.6211).

5η-OE-2οΘ-αποδεύσμενη-υπολογου-ΓΙΑ-ΠΑΡΑΛΑΓΗ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ-ΣΤΥΛΟΥ-ΔΕΗ

59/2022Επικύρωση η μη, των τριών πρακτικών(Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», « Οικονομική Προσφορά», « Δικαιολογητικά Κατακύρωσης») για την κατακύρωση σε ανάδοχο της διαγωνιστικής διαδικασίας με συστημικό αριθμό 156472: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΨΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»- ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19”ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19».

5η-OE-3οΘ-έγκριση-τριων-πρακτικων-156472

60/2022 Αποδέσμευση υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού ύψους 8.015,18€ για την ηλεκτροδότηση του καινούργιου δημοτικού αντλιοστασίου ύδρευσης πλησίον της δεξαμενής στη θέση «Άγιος Κωνσταντίνος»(ΚΑ 25.6211).

5η-OE-4οΘ-αποδεύσμενη-υπολογου-ΓΙΑ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΟΙ-ΑΓΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

61/2022 Επικύρωση 3ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2022.

5η-OE-5οΘ-εγκριση-3-πρακτικου-ενστασεων-2022

62/2022 Λήξη απόφασης για τη  διαγραφή οφειλής από τον κύριο Μαριόλη Κυριακό του Αλεξάνδρου.

5η-OE-6ο-Θ-1-ΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΙΟΛΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ

63/2022 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρονικής παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων».

7οθεμα-5η-οε-χορηγηση-παρατασης-ΦΩΤΙΣΤΚΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

64/2022 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση  1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείο Σερίφου».

8οθεμα-5η-οε-χορηγηση-παρατασης-ενεργειακη-αναβαθμιση-δημοτικου

65/2022 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση  2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναβάθμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Σερίφου».

9οθεμα-5η-οε-χορηγηση-παρατασης-αναβαθμιση-αθλητικων-εγκαταστασεων

66/2022 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: « Μελέτη για την Κατασκευή Αγωγού Διάθεσης Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Σερίφου».

10οθεμα-5η-οε-χορηγηση-παρατασης-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΓΩΓΟΥ-ΕΕΛ-ΣΕΡΙΦΟΥ

67/2022 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σερίφου ενώπιον του ¨Συμβουλίου Επικρατείας»( Ακύρωση της 195/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου).

5η-OE-11ο-ΘOE-ορισμός-δικηγόρου-λασπα-συμβουλιο-επικρατειας

68/2022 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης 10 ημερών της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης σε ανάδοχο της διαγωνιστικής διαδικασίας με συστημικό αριθμό 156465: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ».

12ο-ΘΕΜΑ

69/2022Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της δανειακής σύμβασης για τη σύναψη επενδυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Σερίφου και του Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου « Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Αβυσσαλού Δήμου Σερίφου» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών « Αντώνης
Τρίτσης»

5η-OE-13οΘ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΟΡΩΝ-ΔΑΝΕΙΟΥ-αβυσσαλου

70/2022 Έγκριση ή μη του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερίφου και της Ελληνικής εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε) για την εκπόνηση « Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σερίφου».

5η-OE-14οΘ-έγκριση-προγραμτικησ-για-εετααε

71/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού ύψους 19.616,50€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών ή/ και για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων( Συμπληρωματική Απόφαση μηνός Απριλίου)

5η-OE-15οΘ-αποδοχη-χρηματοδότησης-19616.50

72/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή η μη της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ποσού ύψους 1.113,52€ για την υλοποίησης της πράξης « Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Σερίφου».

5η-OE-16οΘ-αποδοχη-χρηματοδότησης-1.11352

73/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της κατανομής ποσού 7.674,47€ για τη μισθοδοσία των σχολικών καθαριστών/τριών.

5η-OE-17οΘ-αποδοχη-χρηματοδότησης-7.674.47

74/2022 Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση παράνομης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στη θέση « Καμπιά» του Δήμου Σερίφου.

5η-OE-18ο-ΘOE-ορισμός-δικηγόρου-καταληψη-χωρου-παρανομα-καμπια

75/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των ποσών που δίνονται μηνιαίως ως κίνητρο για την προσέλκυση δημοσίων υπαλλήλων.

5η-OE-19οΘ-υψοσ-κινητριων-για-δημοσίους-υπαλλήλουσ

76/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια εύκαμπτων κολωνακίων (ΚΑ 70.6699.002) 3.000,00€.

5η-OE-20ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ-ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ

77/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων( ΚΑ 00.6433) 500,00€

5η-OE-21ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-αναμνηστικων-δωρων

78/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη δημοσίευση του αφιερώματος ¨Η Σέριφος στην Ιταλία»  (ΚΑ 00.6431.02) 992,00€

5η-OE-22ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-η-σεριφοσ-στην-ιταλια

79/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη μεταφορά μεταλλικών διατηρητέων αντικειμένων Διοικητηρίου Μεταλλείων Δήμου Σερίφου.( ΚΑ 10.6414.01)

5η-OE-23ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-αντικειμενα-μεταλλειου

80/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για τη δημοσίευση άρθρου στο περιοδικό « Διακοπές» 1.240,00€ ( ΚΑ 00.6431,)

5η-OE-24ο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-δημοσιευση-στο-διακοπες

81/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών όρων για την προμήθεια DVD 992,00€ (ΚΑ 70.6699.002).

5η-OE-1-εκτακτο-ΘOE-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-προμηθεια-dvd

82/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Σερίφου».

5η-OE-2ο-ΕΚΤΑΚΤΟ-Θ-1-ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ