Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

27η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2020.

231/2020 Ορισμός νομικού συμβούλου για τη σύνταξη των απόψεων του Δήμου Σερίφου, σχετικά με την από 27/11/2020 προσφυγή της κυρίας Λάσπα Αικατερίνης, κατά της υπ’ αριθμόν 195/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου. (496,00€ με το ΦΠΑ, ΚΑ: 00.6111)  

27OE-1ο-ΟΡΙΣΜΟΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

232/2020 Ορισμός υπολόγου για την προμήθεια προπληρωμένων φακέλων με παράθυρο από τα ΕΛ.ΤΑ. (2.500,00€ με το ΦΠΑ, ΚΑ: 00.6221)  

27OE-2ο-Θ-OE-ορισμος-υπολογου-για-φακελου

233/2020 Αποδοχή ή μη, της δωρεάς του Πνευματικού Εξωραϊστικού Οικολογικού Συλλόγου Κεντάρχου «Τελένικου» της «Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας Τράχηλα-Τριαντάφυλλου» προς το Δήμο Σερίφου.
27OE-3ο-Θ-OE-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΔΩΡΕΑΣ

234/2020 Αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης της πράξης «Αξιοποίηση της γεωλογικής και μεταλλευτικής ιστορίας της Σερίφου με σκοπό την ανάπτυξη του γεωτουρισμού-Προμήθεια σήμανσης γεωπολιτισμικών διαδρομών», από το Μέτρο 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020. (50.375,00€)

27OE-4ο-Θ-OE-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΓΕΩΣΗΜΑΝΣΗΣ

235/2020 Λήψη απόφασης για ένταξη στα τακτικά έσοδα της 3ης εντολής μεταφοράς πιστώσεων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ποσού ύψους 21.824,00€ (Αναβάθμιση Οδοφωτισμού).
27OE-5ο-Θ-OE-ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΦΙΛΙΔΗΜΟΣ

236/2020 Αποδοχή ή μη, χρηματοδότησης Υπουργείου Εσωτερικών 7ης έως 12ης μηνιαίας κατανομής για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2020. (27.795,00€).
27OE-6ο-Θ-OE-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΦΑΠΑΝΕΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΕΡΓΩΝ

237/2020 Αποδοχή ή μη, χρηματοδότησης Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών έτους 2020. (29.208,80€)

27OE-7ο-Θ-OE-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΔΑΠΑΝΕΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ

238/2020 Αποδοχή ή μη, χρηματοδότησης Υπουργείου Εσωτερικών από το Τέλος Διαφήμισης-Κατηγορίας Δ’ έτους 2020. (3.020,00€)
27OE-8ο-Θ-OE-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΤΕΛΟΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

239/2020 Αποδοχή ή μη, χρηματοδότησης Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη μισθοδοσίας Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου έτους 2020 Σχολικής Καθαρίστριας. (1.098,35€)  

27OE-9ο-Θ-OE-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΜΙΣΘ.ΣΧΟΛ.ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ

240/2020 Αποδοχή ή μη, χρηματοδότησης Υπουργείου Εσωτερικών από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2020. (3.350,00€)
27OE-10ο-Θ-OE-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΤΑΠ

241/2020 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.  

27OE-11ο-Θ-OE-13-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ