Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Ιανουάριος 2024

32/2024 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2024. 33/2024 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσίας) του Δήμου Σερίφου οικονομικού έτους 2024.

01/2024 Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σερίφου. 02/2024 Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών Δήμου Σερίφου για το έτος 2024. 03/2024 Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Σερίφου για το έτος 2024. 04/2024 Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για μισθώσεις-εκμισθώσεις, εκποιήσεις-αγορές ακινήτων για το έτος 2024. 07/2024 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του παραδοτέου «Π.Ε.3 (Π.14): Μηνιαίες αναφορές συμβάντων εξυπηρέτησης ηλικιωμένων» της

03/2024 Ορισμός μελών «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερίφου». 04/2024 Ορισμός μελών «Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερίφου». 05/2024 Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 253/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερίφου. 06/2024 Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων για το έτος 2024. 07/2024 Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπής για