Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Δεκέμβριος 2022

137/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δήμου Σερίφου για το έτος 2023. 138/2022 Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή γνώμης επι των αντικειμενικών αξιών της νήσου Σερίφου. 139/2022 Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστή των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σερίφου. 140/2022 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023. 141/2022 Ενημέρωση

142/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2023. 143/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση η μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(στοχοθεσίας) του Δήμου Σερίφου οικονομικού έτους 2023.

232/2022 Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2023. 233/2022 Εξειδίκευση δαπάνης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη για την οριοθέτηση ρέματος Αυλόμωνα Δήμου Σερίφου». 34.489,64€ (ΚΑ 30.7411.003). 234/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παραδοτέων της υπηρεσίας με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Ωρίμανση του Έργου «Εξωτερικό Δίκτυο

125/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Απλής Χρήσης Αιγιαλού» για το οικονομικό έτος 2023. 126/2022 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των «Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων» για το οικονομικό έτος 2023. 127/2022 Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους του «Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» για

217/2022 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α’ Τριμήνου 2022. 218/2022 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Β’ Τριμήνου 2022. 219/2022 Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2022. 220/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Κοιμητηρίων» για το οικονομικό έτος 2023. 221/2022 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των «Τελών Απλής Χρήσης Αιγιαλού» για το οικονομικό έτος 2023. 222/2022 Λήψη απόφασης για την

200/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Κανονισμού Καθαριότητας Χώρων Δήμου Σερίφου. 201/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παραδοτέων «Π.Β.1, Π.Β.2 Π.Β.3 Π.Β.4 Π.Β.5 Π.Β.6» της Β’ Φάσης «Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος-Αρχικοποίηση, Παραμετροποίηση στις Ανάγκες του Δήμου Σερίφου»της σύμβασης για το Υποέργο 4: «Προμήθεια Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων στο