Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Δεκέμβριος 2021

241 Έγκριση ή μη της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021. 242/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη, της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ποσού ύψους 105.600,00€ για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Σερίφου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». 243/2021 Λήψη

121/2021 Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022. 122/2021 Λήψη απόφασης για την παροχή κινήτρων στους δημοσίους υπαλλήλους. 123/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Σερίφου. 124/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής καταστροφής οχημάτων Δήμου Σερίφου. 125/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής συντήρησης οχημάτων Δήμου Σερίφου. 126/2021 Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής επίβλεψης

130/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022. 131/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης( Στοχοθεσίας) του Δήμου Σερίφου για το οικονομικό έτους 2022.

238/2021 Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού και ΟΠΔ οικονομικού έτους 2022. 239/2021 Ορισμός νομικού συμβούλου για γνωμοδοτήσεις και απαντήσεις σε νομικές υποθέσεις του Δήμου Σερίφου 240/2021 Κάλυψη εξόδων μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου Οικονομικών στο συνέδριο Μικρών Νησιών.