Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

Δεκέμβριος 2020

242/2020 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Σερίφου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας,

231/2020 Ορισμός νομικού συμβούλου για τη σύνταξη των απόψεων του Δήμου Σερίφου, σχετικά με την από 27/11/2020 προσφυγή της κυρίας Λάσπα Αικατερίνης, κατά της υπ’ αριθμόν 195/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου. (496,00€ με το ΦΠΑ, ΚΑ: 00.6111)   232/2020 Ορισμός υπολόγου για την προμήθεια προπληρωμένων φακέλων με παράθυρο από τα ΕΛ.ΤΑ. (2.500,00€

171/2020 Αποδοχή ή μη, της παραίτησης του κυρίου Πελοποννήσιου Εμμανουήλ από μέλος της « Επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως φορολογικών διαφορών Δήμου Σερίφου» και ορισμός νέου μέλους σε περίπτωση αποδοχής αυτής.

168/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2021. 169/2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσίας) του Δήμου Σερίφου οικονομικού έτους 2021

160/2020 Παραλαβή του υπ’ αριθμόν 66/2015 παραστατικού του Ζερβού Σπυρίδωνος. 161/2020 Λήψη απόφασης για τη σύναψη σύμβασης με την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ». 162/2020 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 4/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου. 163/2020 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της αίτησης ένταξης της κυρίας Ταβουλάρη Άννα στην Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής

222/2020 Έγκριση ή μη, τροποποίησης οικονομικών καταστάσεων ετών 2014,2015,2016 του Δήμου Σερίφου 223/2020 Έγκριση ή μη, τροποποίησης οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 του Δήμου Σερίφου 225/2020 Επικύρωση εισήγησης της Υπηρεσίας Διοικητικών- Οικονομικών για τη διοικητική τακτοποίηση του αρχείου οχημάτων του Δήμου Σερίφου. 226/2020 Αποδοχή επιχορήγησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους3.954,06€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

215/2020 Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών, λόγω Covid-19. (17.207,46€) 216/2020 Αποδοχή επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών, για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου Σερίφου προς τρίτους. (6.210,00€)   217/2020 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020. 218/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για τη μεταφορά βάνας φράγματος. (Κ.Α: 10.6414.01) 219/2020 Εξειδίκευση δαπάνης για την κατάρτιση φακέλου και την ωρίμανση της επισκευής και συντήρησης του Δημαρχείου