Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

2η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

03/2021 Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών Δήμου Σερίφου για το έτος 2021

2η-OE-1οΘOE-επιτροπη-προμηθειων

04/2021 Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Σερίφου για το έτος 2021.

2η-OE-2οΘOE-επιτροπη-υπηρεσιων

05/2021 Επικύρωση 1ου πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

2η-OE-3οΘOπρακτικο-σκυροδέματος

06/2021 Επικύρωση 1ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2021.

2η-OE-4οΘOE-πρακτικο-ενστασεων

07/2021 Λήψη απόφασης για τη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης.

2η-OE-5οΘOE-διαγρ.προστιμων

08/2021 Λήψη απόφασης για την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμών των λογαριασμών ύδρευσης-αποχέτευσης.

2η-OE-6ΘOE-Παράταση-πληρωμων

09/2021 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς της οριστικής γεωλογικής μελέτης και της οριστικής υδραυλικής μελέτης για το έργο «Οδοποιία Τράχηλα-Τριαντάφυλλου» από το Σύλλογο «Τελένικο».

2η-OE-7οΘOE-αποδοχη-μελετησ-τραχηλα

10/2021 Λήψη απόφασης για τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας αποσφράγισης και υποβολής προσφορών για το έργο «Κατασκευή βάσεων ιστών αυτόματων φωτιστικών σωμάτων νήσου Σερίφου».

2η-OE-8οΘOE-Βάσεις-Ιστών

11/2021 Επικύρωση 2ου πρακτικού Δημοπρασίας Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Σερίφου».

9Ο-ΘΕΜΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

12/2021 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Επισκευή Γυμνασίου-Λυκείου Νήσου Σερίφου».

2η-OE-10ΘOE-Παράταση-Γυμν

13/2021 ΕΚΤΑΚΤΟ Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανική Μελέτη για τον εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων λυμάτων Λιβαδίου Σερίφου».

2η-OE-1-εκτακτοΘOE-παραταση-μελετης-ηλεκτρομηχανικη-λιβαδι

14/2021 ΕΚΤΑΚΤΟ Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Λιβαδίου Σερίφου».

2η-OE-2ο-εκτακτοΘOE-παραταση-μελετης-ΕΕΛ

15/2021 ΕΚΤΑΚΤΟ Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του ΒΙΟΚΑ Σερίφου».

2η-OE-3ο-εκτακτο-ΘOE-παραταση-μελέτης-ΒΙΟΚΑ

16/2021 ΕΚΤΑΚΤΟ Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Υδραυλική Μελέτη για την αντικατάσταση του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Λιβαδίου Σερίφου».

2η-OE-4ο-εκτακτο-ΘOE-παραταση-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ-ΜΕΛΕΤΗς

17/2021 ΕΚΤΑΚΤΟ Ορισμός δικηγόρου για απάντηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

2η-OE-5ο-εκτακτο-ΘOE-δικηγορος-για-αποκεντρωμενη

18/2021 ΕΚΤΑΚΤΟ Ορισμός δικηγόρου για απάντηση σε ενιστάμενους μέσω νομικών

2η-OE-6ο-εκτακτο-ΘOE-δικηγορος-για-ενιστάμενους

19/2021 ΕΚΤΑΚΤΟ Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση πυρκαγιάς σε ΧΥΤΑ Σερίφου

2η-OE-7ο-εκτακτο-ΘOE-δικηγορος-για-πυρκαγια-ΧΥΤΑ