Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

16η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2022.

200/2022 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Κανονισμού Καθαριότητας Χώρων Δήμου Σερίφου.

16η-OE-1οΘ-έγκριση-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

201/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των παραδοτέων «Π.Β.1, Π.Β.2 Π.Β.3 Π.Β.4 Π.Β.5 Π.Β.6» της Β’ Φάσης «Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος-Αρχικοποίηση, Παραμετροποίηση στις Ανάγκες του Δήμου Σερίφου»της σύμβασης για το Υποέργο 4: «Προμήθεια Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων στο Δήμο Σερίφου» για την πράξη «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων».

16η-OE-2ο-Θ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ-πβ1-πβ2-πβ3-πβ4-πβ5-πβ6-β-φαση

202/2022 Αποδέσμευση υπολόγου για τη σύσταση εντάλματος προπληρωμής (ΠΡ8/2022) ποσού ύψους 2.908,18€ για την προμήθεια εργαλείων (ΚΑ 25.6654.001).

16η-OE-3ο-αποδεύσμεση-υπολογου-ΓΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

203/2022 Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για την πρόσκλησης ,ε κωδικό 08-ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», την έγκριση του πρακτικού διερεύνησης τιμών και μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού.

16OE-4ο-Θ-OE-Υποβολή-Πρότασης-ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΟΤΑ

204/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του παραδοτέου « Π.Α.1: Σύστημα Πολιτικής Προστασίας» της Α΄ φάσης «Προμήθεια Συστήματος- Αρχικοποίηση, παραμετροποίηση στις Ανάγκες του Δήμου Σερίφου» της σύμβασης για το Υποέργο 1: « Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Έγκαιρής Προειδοποίησης και Ενημέρωσης Πολιτών για Θέματα  Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Σερίφου» για την πράξη « Νέες Ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων του Δήμου Σερίφου».

16η-OE-5ο-Θ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

205/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του παραδοτέου « Π.Α.1: Προμήθεια και Εγκατάστασης του Συνόλου του Απαραίτητου Εξοπλισμού » της Α΄ φάσης «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού» της σύμβασης για το Υποέργο 4: « Προμήθεια Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων στο Δήμο Σερίφου» για την πράξη « Νέες Ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων του Δήμου Σερίφου».

16η-OE-6ο-Θ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

206/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της χρηματοδότησης από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιώτικής πολιτικής ποσού ύψους 158.939,25€ για την εκπόνηση τεχνικών μελετών με τίτλο «Μελέτες για την Αντικατάσταση και Επέκταση των Εσωτερικών και Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Σερίφου».

16η-OE-7οΘ-αποδοχη-χρηματοδότησης-153-αντικατασταση-δικτυου-υδρευσης

207/2022 Λήψη απόφασης για την απαλλαγή της κυρίας Λαζαρίδου Μαρίας του Σπυρίδωνος από τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης 2021.

16η-OE-8ο-Θ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΤΕΛΩΝ-ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΜΑΡΙΑ

208/2022 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης παραδοτέων Α φάσης της σύμβασης με τίτλο «Σύμβουλος για την υποβολή Φακέλου ¨Έξυπνων Πόλεων Δήμου Σερίφου».

9οθεμα-16η-οε-χορηγηση-παρατασης-παραδοτεων-Σύμβουλος-για-την-υποβολή-Φακέλου-¨Έξυπνων-Πόλεων-Δήμου-Σερίφου.

209/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμόν 303/2022 Απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης οχήματος (NAVARA) του Δήμου Σερίφου, λόγω βλάβης 1.049,87€( ΚΑ 70.6263.001).

16-OE-10οΘ-OE-εγκριση-της-αποφασησ-δημαρχου-303

210/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμόν 281/2022 Απόφασης Δημάρχου για την επισκευή του οχήματος ΜΕ121522 του Δήμου Σερίφου, λόγω βλάβης 34.723,52€( ΚΑ 25.6263).

16-OE-11οΘ-OE-εγκριση-της-αποφασησ-δημαρχου-281

211/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμόν 280/2022 Απόφασης Δημάρχου για την επισκευή του οχήματος ΚΗΗ 4374 του Δήμου Σερίφου, λόγω βλάβης 25.444,64€( ΚΑ 25.6631,001).

16-OE-12οΘ-OE-εγκριση-της-αποφασησ-δημαρχου-280

212/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμόν 311/2022 Απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ΒΙΟΚΑ του Καλλίτσου 12.387,60€( ΚΑ 25.6631.002).

16-OE-13οΘ-OE-εγκριση-της-αποφασησ-δημαρχου-311

213/2022 Έγκριση της υπ’ αριθμόν 312/2022 Απόφασης Δημάρχου για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αντλιών στη θέση Συμπόταμα του Δήμου Σερίφου , λόγω βλάβης  6.077,24€( ΚΑ 25.7131.002).

16-OE-14οΘ-OE-εγκριση-της-αποφασησ-δημαρχου-312

215/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του παραδοτέου «Π.Α.1: Προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του απαραίτητου εξοπλισμού» της Α’ Φάσης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού»της σύμβασης για το Υποέργο 2: «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού πυρκαγιάς και ενημέρωσης-προειδοποίησης πολιτών στο Δήμο Σερίφου» για την πράξη «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων του Δήμου Σερίφου».

16η-OE-16ο-Θ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ-πα1

216/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή του παραδοτέου «Π.Β.1: Σύστημα Παρακολούθησης Δασικών Πυρκαγιών σε Πραγματικό Χρόνο» της Β’ Φάσης «Προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος-Αρχικοποίηση-Παραμετροποίηση στις Ανάγκες του Δήμου Σερίφου»της σύμβασης για το Υποέργο 2: «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος εντοπισμού πυρκαγιάς και ενημέρωσης-προειδοποίησης πολιτών στο Δήμο Σερίφου» για την πράξη «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και Ανάπτυξη Ευφυών Εφαρμογών και Συστημάτων Έξυπνων Πόλεων του Δήμου Σερίφου».  

16η-OE-17ο-Θ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ-πβ1