Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

1η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2022.

1/2022 Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερίφου.

1η-OE-1οΘOE-Εκλογή-αντιπροέδρου

2/2022 Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών Δήμου Σερίφου για το έτος 2022.

1η-OE-2οΘOE-επιτροπή-προμηθειών

3/2022 Ορισμός επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών Δήμου Σερίφου για το έτος 2022.

1η-OE-3οΘOE-επιτροπή-υπηρεσιών

4/2022 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρονικής παράτασης της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου για τη δημιουργία μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο Σερίφου».

4οθεμα-1η-οε-χορηγηση-παρατασης

5/2022 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του τέως Δημάρχου σε ποινικό δικαστήριο για την υπόθεση «Γαλανού Αντωνίου».

1η-OE-5ο-ΘOE-ορισμός-δικηγόρου-ΥΠΟΘΕΣΗ-ΓΑΛΑΝΟΥ

6/2022 Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ

7/2022 Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ έτους 2022 του Δήμου Σερίφου.

ΙΔΟΧ

8/2022 Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της δανειακής σύμβασης για τη σύναψη επενδυτικού δανείου μεταξύ του Δήμου Σερίφου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Σερίφου και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης».

1η-OE-8οΘ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΟΡΩΝ-ΔΑΝΕΙΟΥ-SMART-CITIES

9/2022 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση χρονικής παράτασης της σύμβασης με την εταιρεία «Αλκή-Κόμβος Α.Ε» για την προμήθεια υδραυλικών ειδών.

9οθεμα-1η-οε-χορήγηση-παράτασης-Αλκή-Κόμβος

10/2022 Επικύρωση 1ου πρακτικού επιτροπής ενστάσεων για το έτος 2022.

1ο-πρακτικο-ενστασεων-22