Δήμος Σερίφου

Στοιχεία Επικοινωνίας

22810 51210 - 22810 52311
Χώρα Σερίφου 84005 Σέριφος
info@serifos.gr

Ανακοινώσεις Δήμου

1η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2021.

130/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2022.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-2022-ΔΣ-1

131/2021 Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης( Στοχοθεσίας) του Δήμου Σερίφου για το οικονομικό έτους 2022.

ΟΠΔ-2022-ΔΣ